buy essay fast http://listbank.info/

INITIATIESESSIES

De initiatiesessies helpen de leraren artistieke vakken bij het realiseren van leerplandoelstellingen en vakgebonden eindtermen artistieke opvoeding en vakoverschrijdende eindtermen muzisch-creatieve vorming. Op die manier wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering van de artistieke vakken in het algemeen onderwijs. 

Deze initiatiesessies bieden een welkome afwisseling en aanvulling bij de lessen muzikale opvoeding en plastische opvoeding waarbij de klemtonen liggen op niet-Westerse kunstvormen en actieve kunstbeleving in groep.
De initiatiesessies worden gebracht door professionele lesgevers die pedagogisch onderlegd zijn. Via de verschillende initiatiesessies maken de leraren kennis met vernieuwende werkvormen en didactiek. Via bijkomende informatie wordt de mogelijkheid aangeboden om de leerstof voor te bereiden en/of te verwerken.

De sessies worden op locatie, meestal in het vaklokaal-gebracht. Hierdoor worden democratische prijzen gehanteerd. De activiteiten worden ingebed in het lessenrooster waardoor de schoolorganisatie op geen enkel manier verstoord wordt. Deze initiatiesessies worden aangeboden over de verschillende graden en richtingen van het secundair onderwijs. Aangepaste werkvormen en leerlijnen vinden we terug doorheen het aanbod.